Miljöpolicy

Företagets miljöledningssystem är uppbyggt enligt  ISO 14001 och följer denna i tillämpliga delar för att miljösäkra verksamheten i Alliansföretagen.

Miljöpolicy
Alliansföretagen har antagit följande miljöpolicy:

Bolagen skall ägna sig åt ett aktivt miljöarbete för att kontinuerligt  minska företagets miljöbelastning och kunna bedriva verksamhet som är både ekologiskt hållbar och  långsiktigt lönsam

Bolagen skall efter bästa förmåga följa gällande miljölagstiftning och myndighetskrav samt vara lyhörda för för våra kunders krav och önskemål när vårt miljöarbete utformas

Vi skall föra en dialog med kunder, leverantörer och transportörer för att kunna påverka i största möjliga mån

Vi skall kontinuerligt utbilda och stämma av  utvecklingen ur miljösynpunkt

Vid nyanställningar skall vi ge våra nya medarbetare förutsättningar att arbeta med och säkerställa bolagens miljöarbete för att Alliansföretagen skall kunna fortsätta att förstärka sitt arbete som miljöanpassade företag.